ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಶತಾಯುಷಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ on 16-09-2019