64 th Sahakara Sapthaha 14-11-2017 - Badagabettu Credit Co-operative Society