ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ - Badagabettu Credit Co-operative Society