ಸತೀಶ್ ಕುಂದರ - Badagabettu Credit Co-operative Society